extra medlemsmötE måndagen 23/4 2018.

Kallelse till extra medlemsmöte möte måndagen 23/4 2018 efter månadsmötets program genomförts.
Lokal: Varbergs Teater.
Förslag till dagordning:
1 Mötets öppnande
2. Förslag till dagordning
3. Val av 2 protokollsjusterare tillika rösträknare.
4. Frågan om mötet utlysts i vederbörlig ordning.
5.Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6. Fastställa förslag till nya föreningsstadgar.
7. Mötet avslutas.

 

stadgar

Stadgar för Varbergs Senioruniversitet
Godkändes enhälligt av närvarande medlemmar vid årsmötet 2018-03-06
 
 1.  Varbergs Senioruniversitet (VSU) är en ideell förening, som är
      politiskt, religiöst och fackligt neutral.  Föreningen samarbetar
      med Folkuniversitetet (FU) enligt upprättat avtal.
 
 2.  Föreningens ändamål är att för sina medlemmar anordna studie-
      verksamhet i form av studiecirklar, föreläsningar, studiebesök,
      studieresor m.m. Föreningen skall på lämpligt sätt informera om
      sina arrangemang.
 
 3.  Rätt till medlemskap har pensionärer över 55 år.  Medlemskap erhålls
      genom inbetalning av medlemsavgift beslutad av årsmötet.
 
 4.  Föreningens verksamhetsår är kalenderår.
 
 5.  Föreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av ordförande
      och ytterligare fem till sju ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice
      ordförande, sekreterare och kassör. 
      Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter är närvarande bland
      dem ordföranden eller vice ordföranden. Som styrelsens beslut gäller
      den mening, som de flesta företräder eller vid lika röstetal den mening,
      som ordföranden biträder. 
      Styrelsen väljs på årsmötet, varvid ordföranden väljs för ett verksamhets-
      år. För de övriga ledamöterna är mandatperioden två verksamhetsår och
      skall så långt som möjligt minst två utses på respektive årsmöte.
      Vid varje styrelsemöte skall protokoll föras, vilket skall bestyrkas av ord-
      föranden och vid mötet utsedd justerare.
      Styrelsen äger rätt att till programråd adjungera föreningsmedlemmar.
 
 6.  Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem, som styrelsen
      utsett därtill.
 
 7.  För att granska föreningens verksamhet och räkenskaper utses på årsmötet
      två revisorer och en revisorssuppleant.  Revisorerna tillställes fortlöpande
      protokoll och andra handlingar för sin granskning. Före februari månads
      utgång överlämnas till föreningens revisorer verksamhetsberättelse och års-
      redovisning för det gångna verksamhetsåret.
 
 8.  Föreningens årsmöte skall äga rum före utgången av mars månad. Extra
      föreningsmöte skall hållas då styrelsen eller mer än 10% av medlemmarna
      så begär. Kallelse till årsmötet resp extra föreningsmöte skall tillställas med-
      lemmarna senast 14 dagar före resp. möte.
      Vid årsmötet resp extra föreningsmöte äger varje närvarande medlem en röst.
      Vid beslut om stadgeändring eller föreningens upplösning krävs kvalificerad
      majoritet.
      Årsmötet utser en valberedning på tre medlemmar med uppgift att bereda valen
      till nästa årsmöte. En av dem utses till sammankallande.
 
 9.  Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
       a) Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
       b) Val av två justerare att jämte mötesordföranden justera protokollet
       c) Fråga om mötets behöriga utlysande
       d) Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för
           det gångna verksamhetsåret
       e) Revisorernas berättelse över det gångna verksamhetsåret
       f)  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
       g) Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
       h) Val av styrelse
            - ordförande
            - ledamöter
        i) Val av revisorer och revisorssuppleant
        j) Val av valberedning
        k) Ärenden som styrelsen hänvisat till årsmötets behandling samt
            eventuella frågor, som väckts av medlemmar.  Dessa senare frågor
            skall ha inkommit till styrelsen senast två veckor före mötet.
 
 10.   För ändring av föreningens stadgar krävs beslut av två föreningsmöten,
         varav det ena skall vara årsmöte. För sådant beslut fordras att vid vartdera
         tillfället förslaget godkänns av minst två tredjedelar av de närvarande med-
         lemmarna. För beslut om föreningens upplösning skall samma regler gälla
         samtidigt som beslutet skall innehålla hur föreningens tillgångar skall
         disponeras.   
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

Verksamhetsberättelse för år 2017
 
Styrelsens sammansättning:
Ordf. Göthe Andersson, v.ordf. Jan Persson, kassör Mats Ohlsson, sekr. Ingela Lydh
Övr. ledamöter: Lena Kolbeck, Eva Hietala, Bertil Jagebro, Inger Johansson.
 
Revisorer
Åke Karlsson, Sven Lindberg. Suppl: Gunnar Björn
                                                  
Valberedning:, Claes-Göran Helander, Margareta Mowert Hedström och Kerstin Hattne
                                                  
Antal medlemmar var vid årsskiftet 569, varav 15 är hedersmedlemmar. Under året har det hållits 11 protokollförda styrelsemöten. Vidare har vi haft möte med distriktets representanter och bland annat förhandlat fram ett nytt avtal mellan VSU och FU och som gäller t.o.m. 2019-12-31.
Avtalet  med Folkuniversitet reglerar vårt samarbete med halvårsvisa avräkningar och fastställda bidrag och administrativa avgifter.
Pensionärsuniversitet, Kungsbacka har gästats oss vid ett tillfälle under året.
I kursfrågor och bidragsfrågor m.m. har vi vid varje styrelsemöte haft en sittning med FU:s folkbildningsansvarige i distriktet samt den administrativt ansvarige på kontoret i Varberg.
Vi har deltagit med egen monter på Seniormässan i Sparbankshallen och har beslutat att även
delta i årets mässa 2018-03-01.
Huvuddelen av vår kursverksamhet har bedrivits i IOGT/NTO:s lokaler. Förslag till nya föreningsstadgar har utarbetats och kommer att föredras vid årsmötet 2018-03-06.
 
Kursverksamheten
Under vår och höstterminen har startats 57 studiecirklar med 630 deltagare exkl. kursledare.
Nytt för i år var en satsning på Miniseminarier, som fallit väl ut. Vi har fortsatt att utveckla anmälningsförfarande till våra kurser och resor, för att på så sätt öka säkerheten och minska onödig manuell behandling.
 
Månadsmöten
Våra månadsmöten har varit förlagda till Varbergs Teater samt Lill Teatern i Komedianten.
I oktober höll professorn och överläkaren Agnes Wold ett uppskattat föredrag om "Damm och bacillskräck förr och nu". Ett hundratal medlemmar fyllde Lilla Teatern denna eftermiddag då det blev många tillfällen till igenkänning och glada skratt.
På månadsmötet i november presenterade professorsassistenten Hanna Falk, forskningsresultat och slutsatser under ämnet "Det nya åldrandet 70 år är det nya 50" inför ett 80 tal medlemmar.
Vårlunchen hölls traditionellt i Spegelsalen på Varbergs Stadshotell med underhållning av
Gun Svensson och Susanne Kihl. Nytt för i år var höstlunchen på Varbergs Stadshotell med uppskattad underhållning av Göran Sjöwall.
 
Resor
Vi har tillsammans med Brunossons Resor gjort 4 utflykter till varierande mål.
 
 
Resultat- & Balansräkning samt revisionsrapport
Presentation sker på årsmötet och finns därefter tillgänglig på vårt kansli.
 
Varberg i december 2017
 
Göthe Andersson                       Mats Ohlsson                      Ingela Lydh
 
Inger Johansson                         Jan Persson                         Lena Kolbeck
 
Bertil Jagebro                             Eva Hietala
 
 
 
 
 
 

En stor rubrik.

En liten rubrik.