Kallelse till årsmöte torsdagen 28 februari 2019 kl 14:00
  Lokal Varbergs Teater
         
Förslag till dagordning:
 
 1.  Årsmötet öppnas
 2.  Fastställande av dagordning
 3.  Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare
 4.  Frågan om årsmötet utlysts i vederbörlig ordning
 5.  Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6.  Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018
 7.  Ekonomisk berättelse
 8.  Revisorernas berättelse
 9.  Fastställande av resultat och balansräkning
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Medlemsavgiften för år 2020 (förslag 200/medlem och kalenderår)
12. Val av ordförande för ett år (fram till nästa ordinarie årsmöte)
13. Val av styrelseledamöter för ett resp. två år
14. Val av två revisorer och en suppleant
15. Val av valberedning
16.  Ev. ärenden som hänskjutits till årsmötet
17.  Kommentarer till verksamheten
18.  Övriga frågor
19.  Avtackning
20.  Avslutning


 

Verksamhetsberättelse för Varbergs Senioruniversitet år 2018.
 
Styrelsens sammansättning:
Ordf. Göthe Andersson, v.ordf. Eva Hietala, kassör Mats Ohlsson, sekr. Ingela Lydh
Övr. ledamöter: Lena Kolbeck, Inger Johansson, Lena Andersson Felé, Göran Leksell.
 
Revisorer:
Åke Karlsson, Sven Lindberg. Suppl: Gunnar Björn
                                                  
Valberedning:
 Margareta Mowert Hedström, Kerstin Hattne, Jan Persson

Antal medlemmar var vid årsskiftet 535, varav 17 är hedersmedlemmar. Under året har det hållits 11 protokollförda styrelsemöten. Vidare har vi haft möte med distriktets representanter i olika konstell-ationer vid olika tillfällen. Vi har även gästat PU Kungsbacka vid ett tillfälle under året.
Avtalet med Folkuniversitet reglerar vårt samarbete med halvårsvisa avräkningar och fastställda bidrag och administrativa avgifter.
Vi har deltagit med egen monter på Seniormässan i Sparbankshallen 2018-03-01.
Huvuddelen av vår kursverksamhet ha bedrivits i IOGT/NTO:s lokaler samt delvis i Folkets hus.
 
Nya stadgar:
Nya stadgar har antagits i samband med medlemsmötet 2018-02-06.
 
Kursverksamheten:
Under året har 57 kurser genomförts med ett deltagarantal av 608 inklusive miniseminarier.
 
Medlemsmöten:
Våra medlemsmöten har varit förlagda till Varbergs Teater samt Lilla teatern i Komedianten.
Vårlunchen hölls den 3:e maj på anrika Societeten med uppskattad underhållning av Göran Sjöwall.
111 medlemmar deltog.
Den 6:e december anordnades jullunch, även den på Societeten.  Antalet deltagare var 99 och för underhållningen stod Two Tracks, som framförde gamla godingar från 50-, 60- och 70-talet.
 
Resor:
Tillsammans med Brunossons Bussresor har vi genomfört 3 resor under året. Tyvärr var intresset för de planerade resorna under hösten inte tillräckligt stort för att kunna genomföra dessa.
 
Resultat- och Balansräkning samt revisionsrapport:
Presentation sker på årsmötet och finns därefter tillgänglig på vårt kansli.
 
Slutord:
Då samtliga i den nu sittande styrelsen av olika anledningar avgår, vill vi tacka för oss och önska den tillträdande styrelsen ett uppriktigt lycka till med att föra VSU:s förnämliga aktiviteter vidare.
 
 
 
Varberg i december 2018
 
Göthe Andersson                   Eva Hietala                    Mats Ohlsson
 
Ingela Lydh                            Lena Kolbeck                 Inger Johansson
 
Lena Andersson Felé             Göran Leksell
 

      

 Om du undrar varför du får frågan "Är du en robot" så gäller det den ökade säkerheten. Direktiv kommer från vårt samarbete med vår leverantör. Det är bara att kryssa i "jag är inte en robot" och sedan sända iväg meddelandet. Läs mer under fliken Aktuellt.

Robotfiltret består av ett test som är enkelt att lösa för människor men desto svårare för automatiska program, robotar. Ökad säkerhet för dig! Med ett robotfilter på plats på din hemsida innebär det en ökad säkerhet och minskad risk för att du drabbas av spam och skräppost skickat till din e-post via dina formulär. Det ger dig även en högre kvalitet på dina formulärsvar då du slipper oönskad skräppost i din mailkorg.


Information från vår leverantör av vsu.se
Ökad säkerhet i dina formulär på hemsidan! 
För att öka säkerheten på din hemsida och minska risken för spam och skräppost i din inkorg kommer vi torsdagen den 17 maj automatiskt att aktivera ett robotfilter på din hemsida. Tjänsten som vi använder oss av heter reCAPTCHA, som Google tagit fram, och kommer att finns tillgänglig på samtliga hem-sidor. Här berättar vi mer om robotfiltret och vad dina besökare nu behöver göra för att skicka in sina formulärsvar på din hemsida!
Så här fungerar det:
Robotfiltret består av ett test som är enkelt att lösa för människor men desto svårare för automatiska program, robotar. När du kryssar för rutan “Jag är inte en robot” längst ner i formuläret sker slump-mässiga kontroller och en serie bilder visas för besökaren, som då måste tolka bilderna och skriva in svaret i ett fält, för att kunna skicka in sitt formulärsvar. När Google sedan känner igen en användare slipper de utföra testet och behöver bara kryssa för rutan för att skicka sitt svar.
Ökad säkerhet för dig:
Med ett robotfilter på plats på din hemsida innebär det en ökad säkerhet och minskad risk för att du drabbas av spam och skräppost skickat till din e-post via dina formulär. Det ger dig även en högre kvalitet på dina formulärsvar då du slipper oönskad skräppost i din mailkorg.