Kallelse till årsmöte torsdagen 28 februari 2019 kl 14:00
  Lokal Varbergs Teater
         
Förslag till dagordning:
 
 1.  Årsmötet öppnas
 2.  Fastställande av dagordning
 3.  Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare
 4.  Frågan om årsmötet utlysts i vederbörlig ordning
 5.  Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6.  Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018
 7.  Ekonomisk berättelse
 8.  Revisorernas berättelse
 9.  Fastställande av resultat och balansräkning
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Medlemsavgiften för år 2020 (förslag 200/medlem och kalenderår)
12. Val av ordförande för ett år (fram till nästa ordinarie årsmöte)
13. Val av styrelseledamöter för ett resp. två år
14. Val av två revisorer och en suppleant
15. Val av valberedning
16.  Ev. ärenden som hänskjutits till årsmötet
17.  Kommentarer till verksamheten
18.  Övriga frågor
19.  Avtackning
20.  Avslutning


 

Verksamhetsberättelse för Varbergs Senioruniversitet år 2018.
 

Styrelsens sammansättning:
Ordf. Göthe Andersson, v.ordf. Eva Hietala, kassör Mats Ohlsson, sekr. Ingela Lydh
Övr. ledamöter: Lena Kolbeck, Inger Johansson, Lena Andersson Felé, Göran Leksell.

 
Revisorer:
Åke Karlsson, Sven Lindberg. Suppl: Lennart Hedström.
                                                  
Valberedning:  
Margareta Movert Hedström, Kerstin Hattne, Jan Persson

Antal medlemmar var vid årsskiftet 535, varav 17 är hedersmedlemmar. Under året har det  hållits 11 protokollförda styrelsemöten. Vidare har vi haft möte med distriktets representanter i olika konstell-ationer vid olika tillfällen. Vi har även gästat PU Kungsbacka vid ett tillfälle under året. Avtalet med Folkuniversitetet reglerar vårt samarbete med halvårsvisa avräkningar och fastställda bidrag och administrativa avgifter.

Vi har deltagit med egen monter på Seniormässan i Sparbankshallen 2018-03-01.
             
Huvuddelen av vår kursverksamhet ha bedrivits i IOGT/NTO:s lokaler samt delvis i Folkets hus.
 
Nya stadgar:
Nya stadgar har antagit i samband med medlemsmötet 2018-02-06.
 
Kursverksamheten:
Under året har 57 kurser genomförts med ett deltagarantal av 608 st.

 
Medlemsmöten:
Våra medlemsmöten har varit förlagda till Varbergs Teater samt Lilla Teatern i Komedianten.
Vårlunchen hölls den 3:e maj på anrika Societeten med uppskattad underhållning av Göran Sjöwall.
111 medlemmar deltog.
Den 6:e december anordnades jullunch, även den på Societeten. Antalet deltagare var 99 och för underhållningen stod  Two Tracks, som framförde gamla godingar från 50-, 60- och 70-talet.

 
Resor:
Tillsammans med Brunossons Bussresor har vi genomfört tre resor under året. Tyvärr var intresset för de planerade resorna under hösten inte tillräckligt stort för att kunna genomföra dessa.
 
Resultat- & Balansräkning samt revisionsrapport:
Presentation sker på årsmötet och finns därefter tillgänglig på vårt kansli.
 
Slutord:
Då samtliga i den sittande styrelsen av olika anledningar avgår, vill vi tacka för oss och önskar den tillträdande styrelsen ett uppriktigt lycka till med att föra VSU:s förnämliga aktiviteter vidare.

 
Varberg i december 2018
 
Göthe Andersson            

Eva Hietala                    

Mats Ohlsson
 
Ingela Lydh                                       

Lena Kolbeck                

Inger Johansson
                         
Lena Andersson Felé       

Göran Leksell

 

      

Stadgar för Varbergs Senioruniversitet

Godkändes enhälligt av närvarande medlemmar vid extra medlemsmöte 2018-03-24

1.   Varbergs Senioruniversitet (VSU) är en ideell förening, som är politiskt, religiöst och fackligt   
      neutral. Föreningen samarbetar med Folkuniversitetet (FU) enligt upprättat avtal. 
2.   Föreningens ändamål är att för sina medlemmar anordna studieverksamhet i form av studiecirklar,
      föreläsningar, studiebesök, studieresor m.m. Föreningen skall på lämpligt sätt informera om sina 
      arrangemang.
3.   Rätt till medlemskap har pensionärer över 55 år. Medlemskap erhålls genom inbetalning av
      medlemsavgift beslutad av årsmötet. 
4.   Föreningens verksamhetsår är kalenderår. 
5.   Föreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av ordförande och ytterligare fem till sju
      ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsför 
      då minst fyra ledamöter är närvarande bland dem ordföranden eller vice ordföranden. Som styrelsens
      beslut gäller den mening, som de flesta företräder eller vid lika röstetal den mening, som ord-
      föranden biträder. Styrelsen väljs på årsmötet, varvid ordföranden väljs för ett verksamhetsår. För de
      övriga ledamöterna är mandatperioden två verksamhetsår och skall så långt som möjligt minst två
      utses på respektive årsmöte. Vid varje styrelsemöte skall protokoll föras, vilket skall bestyrkas av
      ordföranden och vid mötet utsedd justerare. Styrelsen äger rätt att till programråd adjungera 
      föreningsmedlemmar.
6.   Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem, som styrelsen utsett därtill. 
7.   För att granska föreningens verksamhet och räkenskaper utses på årsmötet två revisorer och en
      revisorssuppleant. Revisorerna tillställes fortlöpande protokoll och andra handlingar för sin
      granskning. Före februari månads utgång överlämnas till föreningens revisorer verksamhets-
      berättelse och årsredovisning för det gångna verksamhetsåret.
8.   Föreningens årsmöte skall äga rum före utgången av mars månad. Extra föreningsmöte skall hållas
      då styrelsen eller mer än 10 % av medlemmarna så begär. Kallelse till årsmötet resp extra för-
      eningsmöte skall tillställas medlemmarna senast 14 dagar före resp. möte. Vid årsmötet resp extra
      föreningsmöte äger varje närvarande medlem en röst. Vid beslut om stadgeändring eller föreningens
      upplösning krävs kvalificerad majoritet. Årsmötet utser en valberedning på tre medlemmar med
      uppgift att bereda valen till nästa årsmöte. En av dem utses till sammankallande.
9.    Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
   a) Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
   b) Val av två justerare att jämte mötesordföranden justera protokollet
   c) Fråga om mötets behöriga utlysande
   d) Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för det gångna verksamhetsåret
   e) Revisorernas berättelse över det gångna verksamhetsåret
   f)  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
   g) Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
   h) Val av styrelse:
          - ordförande   
          - ledamöter
 i)   Val av revisorer och revisorssuppleant
 j)   Val av valberedning
 k)   Ärenden som styrelsen hänvisat till årsmötets behandling samt eventuella frågor, som väckts av 
       medlemmar. Dessa senare frågor skall ha inkommit till styrelsen senast två veckor före mötet.
10.  För ändring av föreningens stadgar krävs beslut av två föreningsmöten, varav det ena skall vara 
       årsmöte. För sådant beslut fordras att vid vartdera tillfället förslaget godkänns av minst två     
       tredjedelar av de närvarande medlemmarna. För beslut om föreningens upplösning skall samma  
       regler gälla samtidigt som beslutet skall innehålla hur föreningens tillgångar skall disponeras.   
 

 

Om du undrar varför du får frågan "Är du en robot" så gäller det den ökade säkerheten. Direktiv kommer från vårt samarbete med vår leverantör. Det är bara att kryssa i "jag är inte en robot" och sedan sända iväg meddelandet. Läs mer under fliken Aktuellt.

Robotfiltret består av ett test som är enkelt att lösa för människor men desto svårare för automatiska program, robotar. Ökad säkerhet för dig! Med ett robotfilter på plats på din hemsida innebär det en ökad säkerhet och minskad risk för att du drabbas av spam och skräppost skickat till din e-post via dina formulär. Det ger dig även en högre kvalitet på dina formulärsvar då du slipper oönskad skräppost i din mailkorg.


Information från vår leverantör av vsu.se
Ökad säkerhet i dina formulär på hemsidan! 
För att öka säkerheten på din hemsida och minska risken för spam och skräppost i din inkorg kommer vi torsdagen den 17 maj automatiskt att aktivera ett robotfilter på din hemsida. Tjänsten som vi använder oss av heter reCAPTCHA, som Google tagit fram, och kommer att finns tillgänglig på samtliga hem-sidor. Här berättar vi mer om robotfiltret och vad dina besökare nu behöver göra för att skicka in sina formulärsvar på din hemsida!
Så här fungerar det:
Robotfiltret består av ett test som är enkelt att lösa för människor men desto svårare för automatiska program, robotar. När du kryssar för rutan “Jag är inte en robot” längst ner i formuläret sker slump-mässiga kontroller och en serie bilder visas för besökaren, som då måste tolka bilderna och skriva in svaret i ett fält, för att kunna skicka in sitt formulärsvar. När Google sedan känner igen en användare slipper de utföra testet och behöver bara kryssa för rutan för att skicka sitt svar.
Ökad säkerhet för dig:
Med ett robotfilter på plats på din hemsida innebär det en ökad säkerhet och minskad risk för att du drabbas av spam och skräppost skickat till din e-post via dina formulär. Det ger dig även en högre kvalitet på dina formulärsvar då du slipper oönskad skräppost i din mailkorg.