Om du undrar varför du får frågan "Är du en robot" så gäller det den ökade säkerheten. Direktiv kommer från vårt samarbete med vår leverantör. Det är bara att kryssa i "jag är inte en robot" och sedan sända iväg meddelandet. Läs mer under fliken Aktuellt.

Robotfiltret består av ett test som är enkelt att lösa för människor men desto svårare för automatiska program, robotar. Ökad säkerhet för dig! Med ett robotfilter på plats på din hemsida innebär det en ökad säkerhet och minskad risk för att du drabbas av spam och skräppost skickat till din e-post via dina formulär. Det ger dig även en högre kvalitet på dina formulärsvar då du slipper oönskad skräppost i din mailkorg. Gå in under fliken Aktuellt och läs vidare.


Information från vår leverantör av vsu.se
Ökad säkerhet i dina formulär på hemsidan! 
För att öka säkerheten på din hemsida och minska risken för spam och skräppost i din inkorg kommer vi torsdagen den 17 maj automatiskt att aktivera ett robotfilter på din hemsida. Tjänsten som vi använder oss av heter reCAPTCHA, som Google tagit fram, och kommer att finns tillgänglig på samtliga hem-sidor. Här berättar vi mer om robotfiltret och vad dina besökare nu behöver göra för att skicka in sina formulärsvar på din hemsida!
Så här fungerar det:
Robotfiltret består av ett test som är enkelt att lösa för människor men desto svårare för automatiska program, robotar. När du kryssar för rutan “Jag är inte en robot” längst ner i formuläret sker slump-mässiga kontroller och en serie bilder visas för besökaren, som då måste tolka bilderna och skriva in svaret i ett fält, för att kunna skicka in sitt formulärsvar. När Google sedan känner igen en användare slipper de utföra testet och behöver bara kryssa för rutan för att skicka sitt svar.
Ökad säkerhet för dig:
Med ett robotfilter på plats på din hemsida innebär det en ökad säkerhet och minskad risk för att du drabbas av spam och skräppost skickat till din e-post via dina formulär. Det ger dig även en högre kvalitet på dina formulärsvar då du slipper oönskad skräppost i din mailkorg.
 

 

stadgar

Stadgar för Varbergs Senioruniversitet
Godkändes enhälligt av närvarande medlemmar vid extra medlemsmöte 2018-03-24
 

  1. Varbergs Senioruniversitet (VSU) är en ideell förening, som är politiskt, religiöst och fackligt neutral. Föreningen samarbetar med Folkuniversitetet (FU) enligt upprättat avtal 
  2. Föreningens ändamål är att för sina medlemmar anordna studieverksamhet i form av studie-cirklar, föreläsningar, studiebesök, studieresor m.m. Föreningen skall på lämpligt sätt informera omsina arrangemang.
  3. Rätt till medlemskap har pensionärer över 55 år.  Medlemskap erhålls genom inbetalning av medlemsavgift beslutad av årsmötet. 
  4. Föreningens verksamhetsår är kalenderår. 
  5. Föreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av ordförand och ytterligare fem till sju ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är be-slutsför då minst fyra ledamöter är närvarande bland dem ordföranden eller vice ordföranden. Som styrelsens beslut gäller den mening, som de flesta företräder eller vid lika röstetal den mening, som ordföranden biträder. Styrelsen väljs på årsmötet, varvid ordföranden väljs för ett verksamhet år. För de övriga ledamöterna är mandatperioden två verksamhetsår och skall så långt som möjligt minst två utses på respektive årsmöte. Vid varje styrelsemöte skall protokoll föras, vilket skall bestyrkas av ordföranden och vid mötet utsedd justerare. Styrelsen äger rätt att till programråd adjungera föreningsmedlemmar.
  6.  Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem, som styrelsen utsett därtill. 
  7. För att granska föreningens verksamhet och räkenskaper utses på årsmötet två revisorer och en revisorssuppleant.  Revisorerna tillställes fortlöpande protokoll och andra handlingar för sin granskning. Före februari månads utgång överlämnas till föreningens revisorer verksamhets-berättelse och årsredovisning för det gångna verksamhetsåret.
  8. Föreningens årsmöte skall äga rum före utgången av mars månad. Extra föreningsmöte skall hållas då styrelsen eller mer än 10% av medlemmarna så begär. Kallelse till årsmötet resp extra föreningsmöte skall tillställas medlemmarna senast 14 dagar före resp. möte.Vid årsmötet resp extra föreningsmöte äger varje närvarande medlem en röst.Vid beslut om stadgeändring eller föreningens upplösning krävs kvalificerad majoritet. Årsmötet utser en valberedning på tre medlemmar med uppgift att bereda valen till nästa årsmöte. En av dem utses till samman-kallande.
  9. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
       a) Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
       b) Val av två justerare att jämte mötesordföranden justera protokollet
       c) Fråga om mötets behöriga utlysande
       d) Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för det gångna verksamhetsåret
      e) Revisorernas berättelse över det gångna verksamhetsåret
      f)  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
      g) Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
      h) Val av styrelse
          - ordförande   
          - ledamöter
      i) Val av revisorer och revisorssuppleant
      j) Val av valberedning
      k) Ärenden som styrelsen hänvisat till årsmötets behandling samt eventuella frågor, som väckts av
          medlemmar.  Dessa senare frågorv skall ha inkommit till styrelsen senast två veckor före mötet.

10.  För ändring av föreningens stadgar krävs beslut av två föreningsmöten, varav det ena skall  vara 
       årsmöte. För sådant beslut fordras att vid vartdera tillfället förslaget godkänns av minst två     
       tredjedelar av de närvarande medlemmarna. För beslut om föreningens upplösning skall samma  
       regler gälla samtidigt som beslutet skall innehålla hur föreningens tillgångar skall disponeras.